Latest Updates

Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa

PRANATACARA ADICARA PEPISAHAN SEKOLAH

Assalamu’alaikum wr.wb.

Kawula nuwun. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah sarta Bapak Ibu guru. Ingkang kula urmati para tamu undangan wali murid tuwin para kanca/ kadang nunggil pawiyatan ingkang kula tresnani.
 
Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puja-puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah Ta’ala, ingkang sampun kepareng paring kanugrahan arupi kasarasan jasmani lan rohani sahengga ngantos wekdal punika panjenengan sadaya dalasan kula saged hangrawuhi undangan wonten ing tata adicara pepisahan siswa kelas III.
 
Kaping kalihipun mugi-mugi, salawat salam tansah kunjuk dhumateng kanjeng Nabi Muhammad SAW, sumangga ing adicara pepisahan siswa kelas III punika kawiwitan kanthi maos Basmalah, Bismillahirrohmanirrohiim. Mugi-mugi Gusti Allah tetep paring barokah sahengga lampahing adicara punika saged lumampah kanthi rancag engga paripurna.
 
Bapak tuwin ibu guru, kanca-kanca lan para undangan ingkang dahat kinurmatan, kula ingkang jinejer pinangka pranatacara, keparenga langkung rumiyin badhe hangaturaken menggah urut reroncening adicara ingkang sampun sinanggit dening para kadang panitia.
  1. Tinarbuka kanthi waosan basmallah sesarengan sampun kaleksanan.
  2. Kalajengaken waosan ayat suci Al-Qur’an.
  3. Adicara salajengipun yoiku tanggap wacana.
  4. Panutup.
Acoro kaping setunggal inggih puniko pambuko, monggo acoro wonten ing dalu puniko kito bikak kanthi waosan basmallah sesarengan.
 
Adicoro kaping kaleh enggeh puniko wosan ayat-ayat suci al-Qur’an ingkang bande dipun waos dining adek Gita Ayu Sekartaji kalian Adek Anik, wedal soho panggenan kulo sumanggaaken.
 
Adicoro kaping tigo enggeh puniko tanggp wacana:
  • Tanggap wacana kaping setunggal saking Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gombiong panggenan kulo sumanggaaken.
  • Tanggap wacana kaping kalih saking siswa kelas II panggenan kulo sumanggaaken.
  • Tanggap wacana kaping tigo saking siswa kelas III panggenan kulo sumanggaaken.
Acoro engkang terakhir inggih puniko penutup, monggo acoro ing dalu puniko  kito tutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng.
 
Mekaten saking kawulo menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng penggaleh panjenengan sedoyo kulo nyuwun agungin pangapunten.

Wakhiron, Wassalamualaikum Wr.Wb.

0 Response to "Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa"

Post a Comment

Terima kasih telah berkunjung ke blog tentang tugas sekolah ini, silahkan tuliskan komentar

Cari Blog Ini

Google+ Followers