Latest Updates

Karya-karya Al-Gazali

Karya-karya Al-GazaliKeistimewaan yang luar biasa dari Al-Gazali adalah dia seoarang pengarang yang sangat produktif. Menurut catatan Sulayman Dunya, banyaknya karangan Al-Gazali mencapai jumlah 300 buah. Diantara 300 buah karangan Al-Gazali, hanya beberapa buah saja yang dapat diselamatkan dari cengkeraman keganasan para penguasa yang mengobrak-abrik Negara Islam dimasa itu. Berikut beberapa karya dari Al-Gazali:
 1. Yaqut ut ta’wiel fi tafsier et tanziel (penafsiran Al-Qur’an menurut sebab-sebab-sebab turunya ayat-ayat Al-Qur’an)
 2. Sirrul ‘alamain (rahasia dua dunia)
 3. Al Madhnun bihi ‘ala ghairi ahlihi (ilmu yang harus disembunyikan dari orang-orang yang bukan ahlinya).

Karya-Karya Ilmiah Imam al-Ghazali  adalah seorang penulis yang produktif, ia meninggalkan kita warisan keilmuan yang tiada tara harganya. Disebutkan, ia menyusun kurang lebih 228 karya. Karya-karyanya tersebut terdiri dari berbagai disiplin ilmu terutama dalam bidang agama, filsafat, tasawuf, dan sejarah.
Adapun karya-karya Imam Al-Ghazali yang telah ditulisnya dalam berbagai disiplin ilmu antara lain:

1. Bidang Akhlak dan Tasawuf
 • Ihya’ ‘Ulum al-Din (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama)
 • Minhaj al-‘Abidin (Jalan Orang-orang Yang Beribadah)
 • Kimiya al-Sa’adah (Kimia Kebahagiaan)
 • Al-Munqiz min al-Dhalal (Penyelamat dari Kesesatan)
 • Akhlaq al-Abrar wa al-Najah min al-Asyrar (Akhlak Orang-orang yang Baik dan Keselamatan dari Kejahatan)
 • Misykah al-Anwar (Sumber Cahaya)
 • Asrar ‘Ilm al-Din (Rahasia Ilmu Agama)
 • Al-Durar al-Fakhirah fi Kasyf ‘Ulum al-Akhirah (Mutiara-mutiara yang Megah dalam Menyingkap Ilmu-ilmu Akhirat)
 • Adab al-Sufiyah.
 • Ayyuha al-Walad (Wahai Anakku)
 • Al-Adab fi al-Din (Adab Keagamaan)
 • Al-Risalah al-Laduniyah (Risalah tentang Soal-soal Batin) 

2. Bidang akhlak dan tasawuf
 • Miezan ul ‘amal (neraca amal)
 • Keimiya us sa’adah (kimianya kebahagiaan)
 • Kitab ul Arba’ien (empat puluh prinsip agama)
 • At Tibrul masbuk fi nashiehat el muluk (mas yang sudah di tatah untuk menasehati para penguasa)
 • Al Mustashfa fil ushul (keterangan yang sudah dipilih mengenai soal pokok-pokok ilmu hukum).[5]

3. Bidang Fiqh
 • Al-Basit (Yang Sederhana)
 • Al-Wasit (Yang Pertengahan)
 • Al-Wajiz (Yang Ringkas)
 • Al-Zari’ah ila Makarim al-Syari’ah (Jalan Menuju Syari’at yang Mulia)
 • Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Muluk (Batang Logam Mulia: Uraian tentang Nasihat kepada Para Raja)

4. Bidang Ushul Fiqh
 •  Al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul (Pilihan yang Tersaring dari Noda-noda Ushul Fiqh)
 • Syifa al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil (Obat Orang yang Dengki: Penjelasan tentang Hal-hal yang Samar serta Cara-cara Pengilhatan)
 • Tahzib al-Ushul (Elaborasi terhadap Ilmu Ushul Fiqh)
 • Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul (Pilihan dari Ilmu Usul Fiqh)
 • Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi’i.
 • Kitab Asas al-Qiyas.

5. Bidang Filsafat dan Logika
 •  Maqasid al-Falasifah (Tujuan Para Filsuf)
 • Tahafut al-Falasifah (Kekacauan Para Filsuf)
 • Mizan al-‘Amal (Timbangan Amal)
 • Mi’yar al-‘Ilm fi al-Mantiq.
 • Ilmu kalam (theology)
 • Ilmu falsafah umum (‘aqliyah)
 • Aliran kaum Syie’ah Bathiniyah (mazhab ahli ta’liem)
 • Ilmu tashawwuf (metafisika)

6. Bidang Teologi dan Ilmu Kalam
 •  Iqtisad fi al-I’tiqad (Kesederhanaan dalam Beritikad)
 • Fais}al at-Tafriqah bain al-Islam wa az-Zandaqah (Garis Pemisah antara Islam dan Kezindikan)
 • Al-Qisthas al-Mustaqim (Timbangan yang Lurus)
 • Iljam al-‘Awam ‘an ‘Ilm al-Kalam.

7. Bidang keagamaan
 • Ihya’ ‘ulum ed dien (menghidupkan ilmu-ilmu agama)
 • Al Munqiz minad dhalal (terlepas dari kesesatan)
 • Minhaj ul ‘Abidien (jalan mengabdi Tuhan)

8. Bidang Ilmu al-Qur’an
 • Jawahir al-Qur’an (Mutiara-Mutiara al-Qur’an)
 • Yaqut at-Ta’wil fi Tafsir at-Tanzil (Permata Takwil dalam Menafsirkan al-Qur’an). 
9. Bidang Politik
 • Al-Mustazhiri, nama lengkapnya Fadhaih al-Batiniyah wa fadhail al-Mustazhiriyah (Bahayanya Haluan Bathiniyah yang Ilegal dan Kebaikan Pemerintah Mustazhir yang Legal)
 • Fatihat al-‘Ulum (Pembuka Pengetahuan)
 • Suluk as-Sulthaniyah (Cara Menjalankan Pemerintahan).

0 Response to "Karya-karya Al-Gazali"

Post a Comment

Terima kasih telah berkunjung ke blog tentang tugas sekolah ini, silahkan tuliskan komentar

Cari Blog Ini

Google+ Followers